Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  Dostaň se na gympl s.r.o.
  IČO: 19206321
  DIČ: CZ19206321
  se sídlem: Lopatecká 147/18, 147 00, Praha 4 – Podolí
  kontaktní údaje:
  e-mail: [email protected]
  telefon: 777106114
  web: www.dostansenagympl.cz
  (dále jen „prodávající“)

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.dostansenagympl.cz. (dále jen „internetový obchod“).

 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  – prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  – vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy.  Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

  1. Cenu zboží může kupující uhradit následujícími způsoby: bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2102556287/2010, vedený u FIO banky, NEBO bezhotovostně platební kartou.
  2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  3. Zboží je kupujícímu dodáno tak, že kupující získá uživatelský účet, ze kterého získá přístup k zakoupenému produktu dostupnému na stránkách www.dostansenagympl.cz. V případě ztráty hesla je možné heslo restartovat pomocí emailové adresy uvedené při objednávce.
  4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
  5. Pravidla pro rezervace on-line kurzů
   – On-line kurzy začínající v září nebo říjnu mají omezenou kapacitu a prodávající nemůže garantovat dostupnost této služby pro všechny zájemce.
   – Zájemci mohou kdykoliv před začátkem zápisu do kurzu (tzn. období, ve kterém je možné službu přímo objednat včetně volby konkrétního termínu kurzu – zpravidla v září) složit vratnou zálohu, a tím si rezervovat místo v kurzu.
   – Záloha je 750 Kč za jeden předmět.
   – Složená záloha je vratná až do 31. července daného roku. Pokud se kupující rozhodne rezervaci zrušit v srpnu nebo později, záloha propadá.
   – O složenou zálohu bude snížena cena kurzu, za kterou kupující kupuje on-line kurz v době, když už je možný zápis do kurzu (typicky v září daného roku).
   – Prodejní cena kurzu se může během roku měnit, ale pro kupujícího s rezervací platí cena inzerovaná v době vytvoření rezervace.
   – Díky rezervaci kupující získává přednostní právo zvolit si den a čas konání on-line lekcí. Prodávající garantuje možnost volby minimálně z pěti termínů (pro každý předmět) do 6. září. (I když se kurzy zaplní, do 6. září kupujícím s rezervací prodávající místo zajistí.)
  6. Pravidla pro rozložení platby za kurz do splátek
   Při zápisu – nákupu kurzu (v září) je možné uhradit celý kurz najednou nebo zvolit možnost splátek. Uhrazená záloha v podobě dříve vytvořené rezervace znamená nižší splátky. Rozložení ceny do splátek je spojeno s několikaprocentním navýšením ceny.
   – 1. splátka se platí ihned při zápisu (v září) – při výběru konkrétního termínu kurzu (den a čas konání lekcí). Uhrazením 1. splátky se považuje zápis do kurzu za dokončený a kupní smlouva za uzavřenou.
   – Zbývajících 5 splátek se hradí měsíčně v říjnu, listopadu, prosinci, lednu a únoru. Splátky nejsou měsíční předplatné, ale postupné splácení celkové ceny kurzu.
   Termíny pro zbývajících pět splátek: Splátky je možné platit libovolně brzy, nicméně v každém měsíci nejpozději 12. den.
   – Není-li 14. den v měsíci splátka připsána na účtu prodávajícího, pokládá se to za předčasné ukončení kurzu ze strany kupujícího.
   – Výše měsíčních splátek a celková výše navýšení při platbě kurzu ve splátkách je uvedena v následující tabulce.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Vzhledem ke skutečnosti, že prodávající nabízí výhradně digitální obsah a poskytování služeb, nemá kupující právo na jednostranné odstoupení od kupní smlouvy, jestliže započalo poskytování služeb nebo byl kupujícímu zpřístupněn digitální obsah.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy je tak možné pouze po dohodě s prodávajícím. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu část kupní ceny a klade si jedinou podmínku: kupující prodávajícímu sdělí pravdivý důvod, proč nechce dále využívat objednané služby.
 3. Pravidla pro vrácení peněz při předčasném ukončení účasti v on-line kurzu
  – Pokud se kupující rozhodne on-line kurz předčasně ukončit, prodávající vrátí kupujícímu část peněz za neabsolvovanou část kurzu. Kupující musí splnit jedinou podmínku: sdělí prodávajícímu pravdivý důvod, proč kurz opouští.
  – Výpočet částky, kterou prodávající vrátí kupujícímu, se řídí následujícími pravidly:
  a) Odhlášení z kurzu probíhá výhradně e-mailovou zprávou zaslanou na adresu [email protected].
  b) Všechny dosud proběhlé lekce plus lekce, které proběhnou v následujících dvou dnech, jsou lekce, které prodávající považuje za vyčerpané. Za ostatní lekce prodávající vrací zpět 330 Kč za každou – pokud byl uhrazený celý kurz.
  c) Pokud kupující hradil kurz ve splátkách, prodávající vrátí částku, která je vypočítána stejným způsobem, ovšem je snížena o hodnotu vašich zatím neuskutečněných plateb.

  Příklad: Žák navštěvuje on-line kurz v češtině i matematice. Zatím jeho rodiče poslali zálohu a splátky v celkové výši 10 000 Kč. Hodnota kurzu je 15 000 Kč. Žák je odhlášený e-mailem v pondělí, ovšem ve středu proběhne 10. lekce matematiky a ve čtvrtek proběhne 10. lekce češtiny – z celkových 21 lekcí. Proto účtujeme 10 lekcí matematiky a 9 lekcí češtiny. (Matematiky byla odhlášena příliš pozdě – méně než tři dny předem.) Proto vrátíme peníze za 11 lekcí matematiky a 12 lekcí češtiny, celkem 23 lekcí, tedy 23 x 330 Kč = 7 590 Kč. Jenomže od této částky odečteme zatím „dlužnou“ částku, kterou rodiče nestačili uhradit. Proto pošleme zpět na účet 7 590 Kč – 5 000 Kč = 2 590 Kč.

  d) Pokud se prodávající s kupujícím dohodnou e-mailem nebo telefonicky na jiném postupu, je tato dohoda nadřazena uvedenému výpočtu.

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
  – má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  – se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  – zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  – je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.
 4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.
 5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat
  – výměnu za nové zboží,
  – opravu zboží,
  – přiměřenou slevu z kupní ceny,
  – odstoupení od smlouvy.
 6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  – pokud má zboží podstatnou vadu,
  – pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  – při větším počtu vad zboží.
 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 11. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 16. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 19. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

X. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za shodu obsahu prodávaného digitálního materiálu a obsahu budoucích testů vytvořených Cermatem. Tento obsah se může lišit zejména v důsledku rozhodnucí společnosti Cermat změnit obsah budoucích testů.
 4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2024